Hvordan vi har det på jobb påvirker produktivitet, kvalitet og helse. Har man det bedre, presterer man bedre. 

Hvordan vi har det påvirkes ikke bare av fysiske faktorer som arbeidsstilling og utstyr, men også av psykososiale forhold som arbeidsmiljø, organisering og ledelse. Her handler det ikke kun om håndtering av hendelser når de skjer, men hvordan vi jobber preventivt. Forebygging koster mindre enn behandling. 

 • Øk trivsel og bedre arbeidsmiljøet 
 • Forebygg og unngå sykefravær 
 • Øk produktivitet

Få et uforpliktende tilbud

Les mer om våre andre tilbud innen bedriftshelsetjenester her

Watercooler 3pers__OYN5609_A

Organisatorisk arbeidsmiljø

Endring- og omstillingsprosesser som ikke gjøres på en god måte kan ha store negative konsekvenser for arbeidsmiljøet og produktivitet. Vi bidrar med å sikre at prosessen blir gjennomført som planlagt samtidig som arbeidsmiljøet ivaretas. Våre rådgivere har kompetanse på arbeidsmiljø og hvordan endring- og omstillingsprosesser kan påvirke arbeidsmiljøet og helsen til de ansatte.

Hjemmelegene bistår med: 

 • Opplæring og veiledning av ledere 
 • Kartlegging, risikovurdering og prioritering av tiltak
 • Oppfølging av enkelte ansatte
 • Konflikthåndtering
 • Støttesamtaler
Watercooler 2pers__OYN5693_A

Psykososialt arbeidsmiljø

Det psykososiale arbeidsmiljøet har direkte påvirkning på de ansattes mentale helse og hvordan de presterer på jobb. Om de ansatte trives og har det bra, presterer de ofte bedre. Organisering og ledelse har stor innvirkning på det psykososiale arbeidsmiljøet, og arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for ansatte opplever et trygt arbeidsmiljø. 

Hjemmelegene bistår med: 

 • Konflikthåndtering
 • Veiledning av ledere 
 • Arbeidsmiljøkartlegging 
 • Individoppfølging/veiledning
Watercooler 3pers__OYN5656_A

Ergonomi

Dårlige arbeidsstillinger kan gi medarbeidere fysiske vondter og plager. God ergonomi på arbeidsplassen handler om å se hvordan arbeidsoppgaver og omgivelsene rundt er tilpasset og organisert for oppgaven som skal utføres, og den som skal utføre den. Med kunnskap om ergonomi kan dere forebygge sykefravær og utvikling av muskel- og skjelettlidelser hos ansatte. 

Hjemmelegene bistår med: 

Hjemmelegene-41

Yrkeshygiene

De yrkeshygieniske forholdene på arbeidsplassen, som inneklima, belysning, vibrasjoner, kjemi og biologi, kan medføre sykdom, skade eller misnøye blant ansatte. F.eks. kan ansatte som opplever dårlig inneklima få 10% redusert produktivitet. 

Hjemmelegene besitter kompetanse innen identifikasjon og kartlegging av kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, og bistår dere med å vurdere og redusere yrkeshygienisk risiko på på arbeidsplassen.

Hjemmelegene kan bistå med: 

 • Veiledning og rådgivning 
 • Kartlegging og målinger, eks. temperatur, vibrasjon, støy og kjemikalier 
 • Risikovurdering og anbefaling av tiltak
Lab maskin__OYN6116_A

Beredskap

Har dere planen klar, og er beredt den dagen det skjer noe? Vi hjelper store og små selskaper med beredskap og kriseoppfølging. Det handler om å være rustet ved hendelser, ha kunnskap, kjennskap, planer og nødvendig utstyr tilgjengelig. Gjennom øvelse og opplæring sikrer vi at dere er klare hvis noe uforutsett skulle skje. Vi har lang erfaring fra bistand med beredskap og oppfølging etter store hendelser og kriser.

Hjemmelegene kan bistå med: 

iPad Samira__OYN6081_A

Rus og avhengighet

Rus- og avhengighetsproblematikk er en del av HMS-arbeidet, og arbeidsplassen er en viktig arena for å forebygge. Rus og avhengighet er ikke kun problematisk for individet det gjelder, men kan påvirke arbeidsmiljøet og arbeidsplassen forøvrig. Gjennom bevisstgjøring, kulturbygging og tydelig ledelse kan vi forebygge og hjelpe ansatte med utfordringer.

Hjemmelegene kan bistå med: 

 • Etablering av AKAN-systemer og policy tilpasset virksomheten . 
 • Deltagelse i AKAN-utvalg
 • Veiledning av ledere og andre aktører i arbeidet med rusproblemer 
 • Kurs
 • Individoppfølging, eks. enkeltindivider under behandling
Hjemmelegene-27