Om vaksinen

Skulle du ha spørsmål utover dette, ta kontakt med helsepersonellet vårt på vaksinasjonsdagen.

Ta kontakt med vår kundesupport dersom du har spørsmål om vaksinens navn.
Influensavaksinen anbefales spesielt for: 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk)
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
I tillegg anbefales influensavaksine til:
 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med (eller er tilsvarende nære) immunsupprimerte
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 
For resten av befolkningen er det en effektiv forsikring mot å få influensa. 10% får influensa hvert år og mange velger å ta den som en beskyttelse mot å ligge 2 uker med smerter. I tillegg reduseres belastningen på helsevesenet.
Helsemyndighetene i Norge anbefaler ikke influensavaksinering av friske barn uten kjente risikofaktorer. Influensavaksinasjon av barn anbefales derimot til barn som:
 • Er prematurt fødte, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Har kronisk lungesykdom (inkludert astma)
 • Har hjerte- og karsykdom
 • Har diabetes type 1 og 2
 • Har leversvikt eller nyresvikt
 • Har kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
 • Har nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (for eksempel organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
 • Har svært alvorlig fedme
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko etter individuell vurdering av lege (for eksempel personer med medfødt kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted)
Om du har hatt alvorlige straksallergiske reaksjoner mot egg tidligere skal det gjøres en risikovurdering i samråd med spesialist før vaksinasjon. Det er imidlertid svært små mengder egg protein i vaksinen, slik at de fleste med eggallergi kan ta vaksinen uten problemer.
Det er anbefalt at gravide etter 12. svangerskapsuke tar influensavaksine. Det er ingen forskning som tyder på at influensavaksine skader fosteret. 
Begge typene influensavaksine inneholder spor av antibiotika. Vaxigriptetra inneholder spor av Neomycin, og Influvac Tetra spor av Gentamicin. Si alltid ifra om medikamentallergi til helsepersonellet som skal vaksinere deg.
Ja, influensavaksinen kan gi bivirkninger. 1 av 5 blir ømme i skulderen. 1 av 10 kan føle seg lett redusert dagen etter vaksinasjon, noen får også litt feber. Dette går over i løpet av 1-2 dager. De andre bivirkningene er mye mer sjeldne. 
Man kan ikke få influensa av vaksinen, og man blir ikke langvarig syk. Man kan få bivirkninger som varer et par dager. Dersom du hører om noen som blir dårligere enn dette har de noe annet underliggende som ikke har noe med vaksinen å gjøre. Forskning gir oss ikke belegg for å si noe annet. Er du i mer tvil rundt dette må vi referere til norsk folkehelseinstitutt sine nettsider.
Nei, vaksinen beskytter mot virus som forårsaker influensa. Det er ikke mulig å skille influensa og korona basert på kliniske symptomer alene. Du beskyttes imidlertid mot dobbeltsmitte, da det er mulig å få både korona og influensa samtidig.
Det skal gå minimum 7 dager mellom de to vaksinene.

Om gjennomføringen

Skulle du ha spørsmål utover dette, ta kontakt med helsepersonellet vårt på vaksinasjonsdagen.

Personopplysningene benyttes til å registrere vaksinen i SYSVAK, den nasjonale databasen for vaksiner. Dette er viktig så både du og alt helsepersonell kan se hvilke vaksiner du har tatt. Personopplysningene vil bli slettet etter at vaksinen er registrert. 
Vi anbefaler det så du kan få rask hjelp i tilfelle reaksjon eller ubehag. Som et minimum må du i alle fall:
 • Oppholde deg blant mennesker, ikke sitte alene
 • Være i bygget, ikke bevege deg ut.
En av en million kan få en allergisk reaksjon. Vi har med medisinsk utstyr for trygt å kunne håndtere slike hendelser. Noen svært få kan få blodtrykksfall av ulike årsaker og derfor besvime. Da er det fint om vi er i nærheten for å kunne hjelpe.
Ja, du kan trene. Men vi anbefaler at du unngår en hardt økt samt skulderøvelser.